De Stad als Lab

Leiden Kennisstad dient zichtbaar en voelbaar te zijn in alle wijken van de stad en in alle delen van de Leidse regio. Met het intensiveren van de samenwerking wordt dan ook beoogd om door middel van projecten kennis van studenten, docenten en onderzoekers in te zetten voor stedelijke vraagstukken.

eHealth

De stad kan op haar beurt een relevante onderzoeksomgeving zijn voor kennisontwikkeling zoals bijvoorbeeld eHealth toepassingen. Een initiatief dat goed past binnen dit thema is jet project ‘Leren met de Stad’: In dit project zullen universiteit, hogeschool en gemeente in de periode 2019-2022 een samenwerkingsstructuur opzetten, waarin inwoners van Leiden, studenten, onderzoekers en docenten samenwerken om vraagstukken in de stad op te lossen en daar samen van te leren. Hiermee kunnen de gemeente en haar inwoners voordeel opdoen van de kennis die aanwezig is binnen het onderwijs en kunnen studenten leren aan de hand van echte ervaringen in de stad. De inspanningen binnen het project beogen een duurzaam karakter: waar mogelijk en nodig wordt voortgebouwd op (resultaten van) eerdere projecten en worden tussen de betrokken partners duurzame relaties opgebouwd. Hiervoor worden werkwijzen en een infrastructuur ontwikkeld. Daarnaast zal worden onderzocht hoe een en ander als werkwijze duurzaam geborgd kan worden binnen de onderwijsinstellingen. In het najaar van 2018 is reeds in deze lijn gestart met een pilot, uitgevoerd door honoursstudenten in een multidisciplinair werkverband. Inmiddels is voor dit project een impulsbijdrage ontvangen van OC&W/BZK i.h.k.v. de City Deal Kennis Maken.

 Convenant Student en Stad

Ook ander initiatieven binnen het thema ‘De stad als lab’ vragen om een nauwe samenwerking met andere partijen. Het gaat hierbij om onderwijsinstellingen als mboRijnland, basisscholen en middelbare scholen en met bedrijven en maatschappelijke organisaties in sectoren als zorg en welzijn, veiligheid en duurzaamheid.

Kennisstad Leiden biedt van oudsher een thuis aan een grote populatie studenten. De afgelopen jaren is ingezet op het versterken van de onderlinge band tussen deze studenten en andere bevolkingsgroepen in de stad. Daarom wordt het Convenant Student en Stad voortgezet, waarin Leiden meerjarig een overeenkomst is aangegaan met de Plaatselijke Kamer van Verenigingen inclusief de vijf grote studentenverenigingen. Daarin is afgesproken dat de verenigingen zich inzetten voor de Leidse samenleving via projecten en initiatieven en daar de Leidse inwoners bij betrekken.

Pdf-bestand Samenwerkingsovereenkomst 2017-2021

Meer informatie over Stad als lab