Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Slaaghwijk

Naar aanleiding van zorgen rondom veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie in de Slaaghwijk wordt nu gekozen voor een intensieve en integrale wijkaanpak. Door de concentratie van problematiek, lijken losse maatregelen en projecten niet afdoende te zijn. Het idee achter deze wijkaanpak is dus om op verschillende beleidsterreinen de verbinding te zoeken en verschillende partijen in de wijk structureel met elkaar te laten samenwerken onder regie van de gemeente.

De afgelopen tijd hebben we veel tijd gestoken in het leren kennen van de partners in de wijk en het in kaart brengen van de uitdagingen. Op 3 juli organiseren we een werkconferentie waar we met deze partners en enkele bewoners concrete doelstellingen gaan formuleren en gerichte acties om deze te bereiken. Doel van deze conferentie is ook weer om verbindingen tot stand te brengen tussen de verschillende partijen die bezig zijn in de wijk.

Tegelijkertijd zijn er al verschillende overlegstructuren en deelprojecten opgezet. Zo loopt er al enige tijd een integrale jongerenaanpak en werken we met verschillende partijen aan oplossingen voor de afvalproblematiek in de wijk.

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden