Plannen Humanities Campus in de inspraak

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelengebied vastgesteld voor inspraak. Hiermee krijgen de plannen voor de Humanities Campus van de faculteit Geesteswetenschappen verder vorm. Deze campus draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de Leidse binnenstad en Leiden als internationale kennisstad.

Het Witte Singel-Doelengebied in het westen van de binnenstad wordt ontwikkeld tot een campus, de Humanities Campus genaamd. Hier is de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden gehuisvest, in de directe nabijheid van de wereldvermaarde collecties van de Universiteitsbibliotheek en van de musea. Wethouder Paul Dirkse (Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën):

“De Humanities Campus is van strategisch belang voor de verdere ontwikkeling voor Leiden als internationale kennisstad. Het biedt de ruimte voor de geesteswetenschappen om tot de top van de wereld te kunnen blijven behoren. Op de campus komt ook de mogelijkheid voor studenten en postdocs om te wonen nabij de faculteit. Daarnaast worden de gebouwen opgetrokken rond een groen centraal plein en wordt veel aandacht besteed aan de verbinding met het Singelpark. Dit autoluwe deel van de binnenstad krijgt zo echt een kwaliteitsimpuls.”

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan

Het stedenbouwkundig plan vormt het toetsingskader voor bouwplannen en inrichtingsplannen voor het gehele campusgebied. Het beeldkwaliteitsplan dient als toetsingskader voor onder andere de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML). Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan zijn opgesteld in samenwerking met de Universiteit Leiden en het bureau KCAP Architects&Planners.

Inspraak

De plannen werden opgesteld aan de hand van een participatietraject met een klankbordgroep bestaande uit belanghebbenden en betrokkenen. Nu het college de plannen heeft vastgesteld voor inspraak kan iedereen reageren van 5 april tot en met 16 mei. De plannen staan vanaf vrijdag 5 april op de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/inspraak. Daarna worden het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan opnieuw door het college behandeld en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Campus Model

Leiden heeft met haar universiteit, bibliotheken en musea een zeer sterke positie in de nationale en internationale geesteswetenschappen. De faculteit is de afgelopen jaren flink gegroeid. Voor de Universiteit Leiden en voor de gemeente is het behoud van die sterke positie van strategisch belang.

De universiteit en de gemeente zien het Campus Model als het meest toekomstbestendig en aantrekkelijk voor de faculteit en voor de stad als geheel. Het centraal gelegen plein zorgt voor samenhang tussen de gebouwen, biedt mogelijkheden voor ontmoeting en samenwerking en geeft ruimte voor groen. Bovendien kunnen in dit model onderwijs en onderzoek tijdens de bouw doorgaan.

Doelencomplex

Het gebied zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Voor de bewoners van het huidige wooncomplex Doelensteeg e.o. (Doelencomplex) van woningcoöperatie de Sleutels heeft het Campus Model grote gevolgen. De gemeenteraad besloot in 2017 tot dit Campus Model en daarmee tot de noodzakelijke sloop van deze 58 woningen. Dit betekent dat de huidige bewoners van het Doelencomplex een andere woning wordt aangeboden. Aan de uitwerking van dit herhuisvestingsplan wordt gewerkt. Op maandag 1 april informeerde de gemeente de bewoners over de drie mogelijke locaties hiervoor in de binnenstad. Dit zijn de Waardgracht, Kaiserstraat (Plexusgebouw) en de Langegracht (ter hoogte van het Stadsbouwhuis). Laatstgenoemde locatie maakt deel uit van het project Energiepark e.o.