Leidse projecten

Leidse projecten

Binnen het brede gebied van gezondheid en welzijn wordt door het Leiden Healthy Society Center in eerste instantie de focus gelegd op de volgende vier thema’s:

 • Gezond opgroeien en ouder worden in een gezonde leefomgeving;
 • Maatschappelijke veerkracht, sociale uitsluiting en participatie;
 • Mentaal, fysiek en sociaal welzijn;
 • Leefstijl en gezond gedrag.

8 wijken, 8 klassen

Bij het project 8 wijken, 8 klassen werken onderwijs, overheid en het werkveld samen om zo goed mogelijk aan te sluiten op de eisen en verwachtingen die de praktijk stelt aan aankomende welzijnsprofessionals. Het project richt zich op de eerstejaarsstudenten van de opleiding Sociaal Werk.

Betrokken Leidse partijen

 • Incluzio
 • SOL

Angst en stress verminderen bij basisschoolkinderen

Met dit project willen we een preventief schoolprogramma ontwikkelen om angst en stress bij basisschoolkinderen te voorkomen. We werken hierin samen met leraren, basisschoolkinderen, academische medewerkers, het Kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd (KAS), en onderwijsvernieuwers uit Leiden.

Betrokken Leidse partij

 • Universiteit Leiden

BENIGN: Blauwe en groene infrastructuur

Klimaatverandering veroorzaakt hittestress en vermindert waterkwaliteit en plantendiversiteit. Het BENIGN-project onderzoekt hoe blauwe (meren, kanalen) en groene infrastructuur (bomen, planten) kunnen bijdragen aan vermindering van hittestress en de opwarming van bebouwde gebieden. De onderzoeksgroep Metagenomics van Hogeschool Leiden werkt in dit onderzoek samen met onder meer de Radboud Universiteit. Ze ontwerpen en testen groene en blauwe oplossingen in steden om gezondere leefomstandigheden te creëren. Doel is een systeem te ontwikkelen dat gemeenten helpt bij het creëren van een gezondere leefomgeving. 

Betrokken Leidse partijen

 • Hogeschool Leiden
 • Naturalis Biodiversity Center
 • Gemeente Leiden
 • LUMC

Check de test

Genetische zelftesten geven je als consument direct toegang tot je genetische gegevens, zonder tussenkomst van een arts. Maar zij zijn zich niet altijd bewust van gevolgen die deze testuitslagen hebben. Onderzoekers van de onderzoeksgroep Genome-based Health van Hogeschool Leiden onderzoeken de waarde en betrouwbaarheid van deze testen en ontwikkelen voorlichtingsmateriaal voor consumenten en zorgprofessionals in de zorg en sportwereld.

Betrokken Leidse partijen

 • Hogeschool Leiden
 • LUMC

Countering syndemic vulnerability

Mensen met een lagere sociaaleconomische positie hebben vaak een minder goede gezondheid, omdat ze in sociaal minder goede omstandigheden leven. Het leidt vaak tot stress en gezondheidsproblemen. Dit heet ‘syndemische kwetsbaarheid’. In het onderzoek ‘Countering syndemic vulnerability’ onderzoekt de onderzoeksgroep Sociale Innovatie van Hogeschool Leiden hoe de veerkracht van een gemeenschap versterkt kan worden. In samenwerking met partners en bewoners in de wijk ontwikkelen zij een methode, die is bedoeld om de structurele mechanismes aan te pakken die tot deze syndemische kwetsbaarheid leiden.

Betrokken Leidse partijen

 • Hogeschool Leiden
 • LUMC

De Bloeddruk Challenge in de wijk

In de wijk werken aan gezondheid van inwoners mét inwoners. Onderzoekers van Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg werken in dit project samen met Health Coach Program. Er vonden twee pilots plaats in Leiden Zuidwest en de Professorenwijk. Docent-onderzoekers en studenten van Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool dagen inwoners uit om hun bloeddruk in tien weken te verlagen door via bijeenkomsten in te gaan op leefstijlaspecten die dit beïnvloeden: van bewegen, roken tot alcohol en van voeding tot ontspanning. Partners in Leiden Zuidwest stellen onder andere het buurthuis beschikbaar. Doel is de challenge uit te breiden naar meerdere wijken, waarbij inwonersbetrokkenheid steeds groter wordt.

Betrokken Leidse partijen

 • Hogeschool Leiden
 • WSV BosGasthuis
 • Incluzio
 • BuZz Leiden

De Tweede Groene Ring: Samen voor een groen Leiden

De gemeente Leiden werkt aan een Tweede Groene Ring, een ring van groen en water dat Leidse parken, sportparken, tuinen, natuurgebieden, en wijken met elkaar verbindt. Zo ontstaat er een groene zone voor mens, dier en natuur. In deze groeiende stad is het belangrijk om te investeren in een gezonde leefomgeving. De Tweede Groene Ring biedt straks ruimte om te wandelen, sporten, spelen en ontmoeten, met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Een gezonde leefomgeving draagt bij aan een gezonder Leiden.

Betrokken Leidse partij

 • Gemeente Leiden

Digitale Hulp bij stress en sociale angst onder jongeren

Ons project richt zich op de groeiende angst en stress onder jongeren. We onderzoeken hoe effectief en gebruiksvriendelijk digitale hulpmiddelen zijn die bedoeld zijn om angst en stress bij jongeren te verminderen. Dit project is een samenwerking tussen psychologen, pedagogen, middelbare scholieren en technologie-experts.

Betrokken Leidse partij

 • Universiteit Leiden

Contactpersoon

Geneesmiddelenonderzoek organs-on-chips

De ontwikkeling van organs-on-chips kan geneesmiddelenonderzoek veranderen. Er wordt een stukje weefsel gekweekt op een chip. Door dit weefsel het idee te geven dat het ín het lichaam zit, kan de werking van organen, zoals een nier, lever of darm, worden nagebootst. Hierdoor kun je medicijnen beter testen, zijn er minder dierproeven nodig en het maakt gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk. Samen met partners, waaronder hDMT Organ-on-Chip Consortium, Hogeschool Utrecht, Stichting Proefdiervrij en Interscience BV, doet de onderzoeksgroep Metabolomics van Hogeschool Leiden via geavanceerde meetmethodes en analysetechnieken onderzoek naar de werking van organs-on-chips.

Betrokken Leidse partijen

 • Hogeschool Leiden
 • Centre for Human Drug Research
 • Leiden Academic Centre for Drug Research
 • LUMC
 • TNO

Bedrijven

 • Bruker
 • Crown Bio Science
 • MIMETAS

Gezond en inclusief Leiden Zuidwest

In dit project werken de onderzoeksgroepen Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg en Sociale Innovatie van Hogeschool Leiden met zorgprofessionals én inwoners aan een gezond en inclusief Leiden Zuidwest. De nadruk ligt op integrale zorg en een gezonde leefstijl dichtbij huis. Door actieonderzoek worden de behoeften van bewoners omgezet in concrete acties. 

Betrokken Leidse partijen

 • Hogeschool Leiden
 • Gemeente Leiden
 • BuZz
 • Incluzio
 • WSV BosGasthuis
 • Inwoners Leiden Zuidwest

Gezondheidsinformatiepunt (GIP) Breestraat

Bij het Gezondheidsinformatiepunt kunnen alle inwoners van Leiden een gratis gezondheidscheck laten doen door studenten van de opleiding Doktersassistent.

Betrokken Leidse partij

 • mboRijnland

Gezondheidstafel: Samen voor een gezond Leiden

Gezondheid is een breed begrip, waar allerlei factoren op van invloed zijn. Daarom moet dit thema terugkomen in al het gemeentelijk beleid. Dit wordt ook wel health in all policies genoemd. De Gezondheidstafel is opgericht om de samenwerking tussen verschillende afdelingen in het sociaal en fysiek domein binnen de gemeente Leiden te versterken. En vanuit meerdere beleidsvelden te komen tot samenhangend beleid op het thema gezondheid. Dit wordt ook wel ‘integraal gezondheidsbeleid’ genoemd. Door samen te werken, zien de afdelingen veel kansen om elkaar te versterken. Zo kunnen gezondheidsdoelen stevig verankerd worden in breed, gemeentelijke beleid. Dit draagt bij aan een gezonder Leiden!

Betrokken Leidse partij

 • Gemeente Leiden

Leren met de Stad

Een Leidse onderwijsinnovatie en samenwerking tussen Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, mboRijnland, gemeente en maatschappelijke organisaties. In samenspraak met bewoners gaan studenten aan de slag met urgente vraagstukken uit de stad.

Betrokken Leidse partijen

 • Hogeschool Leiden
 • Universiteit Leiden
 • mboRijnland
 • Gemeente Leiden

Lessen van Lieke

In de miniserie Lessen van Lieke neemt docent verpleegkundige Lieke je mee in de wereld van de verpleging. Iedere aflevering gaat Lieke in gesprek met iemand uit het vak.

Betrokken Leidse partij

 • mboRijnland

Mentale gezondheid: Signaleren van Eenzaamheid

Het Signaalpunt Eenzaamheid van de gemeente helpt ondernemers met het ‘opsporen’ van mensen die eenzaam zijn. Dit doet de gemeente in samenwerking met welzijnsorganisatie Incluzio. Zo’n 15% van de Leidenaren is erg eenzaam en dit heeft negatieve gevolgen voor hun mentale gezondheid. Mensen die eenzaam zijn hebben weinig contact in hun omgeving, maar gaan nog wel naar een kapper of supermarkt. Bij het Signaalpunt Eenzaamheid kunnen dit soort ondernemers nu anoniem en zonder opvolging een signaal achterlaten. Een medewerker van Incluzio neemt dan contact op met de klant om vervolg te geven aan het signaal.

Betrokken Leidse partijen

 • Gemeente Leiden
 • Incluzio

Onderzoek naar tabaksbeleid en volksgezondheid in Nederland

Dit project maakt een tijdlijn van belangrijke gebeurtenissen rondom roken en tabaksbeleid in Nederland. We onderzoeken of beslissingen van universiteiten, zoals het stopzetten van samenwerkingen met de tabaksindustrie, invloed hebben op beleidsveranderingen en volksgezondheid.

Betrokken Leidse partij

 • Universiteit Leiden

Slaapproblemen bij het jonge kind

Goed slapen kun je leren. In dit project vanuit het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden helpen onderzoekers ouders met slaapproblemen van hun kind. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar de werkzaamheid van een gecombineerde behandeling van slaapproblemen bij jonge kinderen (6 tot 36 maanden). Dit kan een combinatie van therapieën zijn.

Betrokken Leidse partijen

 • Hogeschool Leiden
 • Universiteit Leiden

Sport & Bewegen

Studenten van de opleiding Sport en Bewegen van mboRijnland gaan de wijk in om bewoners te begeleiden naar een gezondere leefstijl. In samenwerking met Young Talents (Sportief Besteed Groep) is een MDT- leertraject samengesteld waarin de studenten gezondheidsprojecten gaan doen in de praktijk.

Betrokken Leidse partij

 • mboRijnland

Sociale netwerken, levensstijlkeuzes en welzijn van studenten

We bestuderen in dit project hoe de interacties tussen jongeren hun keuzes over duurzaamheid, politieke achtergronden en welzijn beïnvloeden. Dit onderzoek helpt de universiteit om studenten te ondersteunen bij hun studie en hun zorg voor milieukwesties in Leiden en de wereld.

Betrokken Leidse partij

 • Universiteit Leiden

Contactpersoon

Toegang tot palliatieve zorg

Hoe zorgen we ervoor dat alle inwoners van Leiden goede zorg krijgen in hun laatste levensfase? In dit project organiseren we een gesprek tussen professionals, burgers en onderzoekers over palliatieve zorg. We bespreken hoe we de toegang tot en informatie over palliatieve zorg kunnen verbeteren, vooral voor mensen die moeilijker toegang hebben tot zorg. Universiteit Leiden werkt samen met welzijnsorganisatie BuZz Leiden en palliatieve zorgconsortium Propallia.

Betrokken Leidse partijen

 • Universiteit Leiden
 • BuZz Leiden
 • Propallia

Contactpersoon

Transition To Practice

Het werven en behouden van voldoende verpleegkundigen is een groot probleem voor zorgorganisaties. Veel programma’s, zoals Transition To Practice, ondersteunen jonge verpleegkundigen in hun eerste werkzame jaren. Deze verbeteren wel het behoud, welzijn en klinische competentie van jonge verpleegkundigen, maar de onderliggende mechanismen zijn vaak onbekend. De onderzoeksgroep Verpleegkundig Leiderschap van Hogeschool Leiden onderzoekt hoe deze programma’s werken en wat de rol van verpleegkundig leiderschap daarin is. 

Betrokken Leidse partijen

 • Hogeschool Leiden
 • Alrijne

Veerkracht door beter omgaan met onzekerheid

Onze maatschappij verandert snel door gebeurtenissen als corona, klimaatverandering en oorlogen. Deze onzekerheden beïnvloeden ons dagelijks leven. In dit project werken psychologen, leraren, wetenschappers en jongeren samen. We willen weten wat onzekerheid precies is, hoe we het kunnen meten en welke impact onzekerheid heeft op kwetsbare groepen, zoals financieel kwetsbare jongeren. Zo willen we jongeren in Leiden helpen om beter met onzekerheid om te gaan en sterker te worden.

Betrokken Leidse partij

 • Universiteit Leiden

Verlenen van palliatieve zorg (door) jonge verpleegkundigen

Palliatieve zorg is een essentieel onderdeel van de dagelijkse zorg. Jonge verpleegkundigen krijgen vaak te maken met complexe situaties waarop zij niet altijd voldoende voorbereid zijn. Dit onderzoeksproject van de onderzoeksgroep Verpleegkundig Leiderschap van Hogeschool Leiden helpt hen hierbij. In een veilige omgeving oefenen ze met praktijkgevallen en leren ze van elkaar in een learning community.

Betrokken Leidse partij

 • Hogeschool Leiden
 • mboRijnland
 • Alrijne
 • LUMC

Vraag het Leiden

Leiden zit bomvol kenners en kunners. Via Vraag het Leiden geven zij antwoord op jouw vragen. Iedereen met een vraag, van jong tot oud en Leidenaar of niet, kan deze insturen. Vraag het Leiden gaat op zoek naar een expert van een van de Leidse kennisinstellingen die het antwoord kan geven.

Betrokken Leidse partijen

 • mboRijnland

Zelfhulp voor ouders van huilbaby’s: evaluatie van Helpmijnbabyhuilt.nl

Ongeveer 20% van de baby’s huilt veel en is moeilijk te troosten. Het is belangrijk dat ouders goede hulp krijgen. In Leiden wordt veel aandacht besteed aan de zorg voor huilbaby’s. In dit project onderzoeken zorgorganisaties en de universiteit Leiden of de website Helpmijnbabyhuilt.nl een goede aanvulling is op de huidige zorg. We kijken of de website nuttig is voor ouders en zorgverleners en welke extra informatie of hulpmiddelen nodig zijn.

Betrokken Leidse partij

 • Universiteit Leiden
Ga naar de inhoud