Onze expertise

Onze Expertise

Hier nog een algemene intro over expertise?

Universiteit Leiden - Faculteit der Sociale Wetenschappen

Gezondheid en welzijn in een gezonde samenleving is een van de twee hoofdthema’s van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) van de Universiteit Leiden. We onderzoeken hier welke factoren van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van mensen van alle leeftijden. We richten ons zowel op de algemene bevolking als op risicogroepen, zoals mensen met lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen.

Onze expertise omvat:

 • Het identificeren van kwetsbare mensen die risico lopen op gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld door langdurige klachten, schulden, of wantrouwen in de overheid).
 • Het analyseren van hoe gezondheid ongelijk is verdeeld over verschillende groepen (zoals geslacht, klasse en etniciteit).
 • Het bevorderen van veerkracht en vitaliteit (bijvoorbeeld op de werkvloer).
 • Het ontwikkelen van gepersonaliseerde behandelingen en modellen die bijdragen aan duurzame gezondheid en gezondheidszorg.

Contactpersonen

FSW heeft een kernteam gevormd met contactpersonen binnen de instituten en op faculteitsniveau. Wil je samenwerken of heb je vragen?

Vijf betrokken instituten

We doen binnen FSW veel onderzoek op het gebied van psychologische, biomedische, sociale, culturele, pedagogische, politieke, institutionele en technologische aspecten van gezondheid en welzijn. Deze vijf instituten zijn betrokken bij het Leiden Healthy Society Center:

Culturele Antropo­logie en Ontwikke­lings­socio­logie

Pedagogische Weten­schappen

Psychologie

Politieke weten­schappen

Centrum voor Weten­schaps- en Technologie­studies (CWTS)

mboRijnland

Onze studenten en docenten werken elke dag aan nieuwe ideeën voor een gezondere samenleving. We zoeken niet alleen naar theoretische antwoorden, maar zoeken oplossingen vooral in de praktijk. We doen dit samen met bedrijven, gemeenten en (onderwijs)instellingen in de regio. Zo kunnen we snel inspelen op wat de samenleving nodig heeft, dicht bij de mensen.

Samen zorgen we voor een gezondere en duurzamere leefomgeving voor iedereen. We zorgen ervoor dat ons onderwijs goed past bij de veranderingen op de arbeidsmarkt. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen en de manier waarop studenten willen leren en werken. Zo bouwen we aan een samenleving waarin iedereen meetelt en belangrijk is. Beroepsonderwijs is de basis van onze samenleving en daar zijn we trots op.

Welzijn- en zorgoplossingen

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg (CIV Welzijn & Zorg) werkt samen met onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en verschillende gemeenten. Met ongeveer veertig partners werken we aan de welzijns- en zorgoplossingen van de toekomst. Dit doen we onder andere via het ‘practoraat’ waar praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie en de projecten van het CIV op de website.

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden heeft sinds haar oprichting en mede vanwege haar ligging op het Leiden Bio Science Park een sterke positie in de zorg en het sociaal domein. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen vitaal blijven en worden, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

Gemeente Leiden

Samen leven in Leiden

Gezondheid is een centraal thema in het beleid van de gemeente Leiden, zoals prominent benoemd in het beleidsakkoord ‘Samen leven in Leiden’ (2022-2026). Leiden wil een sociale, gezonde en veilige stad. De gemeente hecht waarde aan de gezondheid van alle Leidenaars en stimuleert bewegen, spelen, sporten maar focust zich ook op studentenwelzijn, mentale gezondheid en eenzaamheid. De gemeente beschouwt gezondheid als fundamenteel onderdeel van alle beleidsterreinen. Daarom wordt er vanuit verschillende beleidsterreinen gewerkt aan gezondheid en welzijn van Leidenaars.

Sterke Sociale Basis (SSB)

Gezondheid komt ook terug in de opdracht voor de SSB-partijen die de welzijnsopdracht van de gemeente Leiden uitvoeren. De SSB-opdracht omvat thema’s als ‘Samen meedoen’, ‘Basiskracht’ en ‘Opgroeien’. Uitvoerende partners zijn welzijnsorganisaties? SOL, Incluzio en BuZz. Zij bieden laagdrempelige activiteiten in de Leidse wijken op deze thema’s. Denk aan initiatieven zoals ‘Een goede buur’, ‘Huizen van de Buurt’ en mantelzorgondersteuning.

Nieuwe nota Sport en Gezondheid

Het beleidskader ‘Samen maken we de stad gezond en actief’ bundelt de kaders voor Sport en Gezondheid en Spelen. De beleidsnota is inmiddels geëvalueerd en de gemeente kijkt vooruit naar de nieuwe nota Sport en Gezondheid voor 2025.

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Wij bestuderen het dagelijks leven van mensen, groepen en gemeenschappen in Nederland en wereldwijd. We plaatsen ze binnen de ingewikkelde processen van sociale en globale ontwikkeling. We zijn onderdeel van het netwerk van medische antropologen: het Leiden University Medical Anthropology Network (LUMAN).

Contactpersoon

Dr. Annemarie Samuels

Pedagogische Wetenschappen

Ieder kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen. We onderzoeken hoe opvoeding, onderwijs en begeleiding de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. We gebruiken evidence based-benaderingen om deze ontwikkeling te ondersteunen. We hebben altijd oog voor de invloed die de omgeving (bijvoorbeeld: gezin, school, vrienden, hulpverlening) heeft op de ontwikkeling van het kind en andersom.

Contactpersoon

Shelley van der Veek

Dr. Shelley van der Veek

Psychologie

Gezondheid en welzijn is een van de vier hoofdthema’s bij Psychologie. We kijken welke factoren gezondheid beïnvloeden en zoeken naar oplossingen om mentale en lichamelijke gezondheid te verbeteren. Vooral voor kwetsbare groepen zoals mensen met lichamelijke en psychische problemen. Hiervoor werken we samen met het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LUBEC), het Kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd, en het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag.

Contactpersonen

Anke Klein

Dr. Anke Klein

Sandra van Dijk

Dr. Sandra van Dijk

Politieke wetenschappen

Vanuit politieke wetenschappen richten we ons op vergelijkende politicologie, Nederlandse politiek, internationale betrekkingen, politieke filosofie en besluitvorming en beleid. We onderzoeken bijvoorbeeld wat het belang is van een gezonde democratie en een gezond systeem voor een gezonde samenleving en welke politieke overwegingen daarbij een rol spelen.

Contactpersoon

Femke Bakker

Dr. Femke Bakker

Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS)

Wij willen de manier waarop wetenschap wordt beoefend en bestuurd verbeteren, en haar relatie met de samenleving versterken. Daarvoor onderzoeken we de dynamiek van de productie van wetenschappelijke kennis en werken we samen met verschillende partners. We dragen bij aan vernieuwingen in de beoordeling van onderzoek, streven naar open wetenschap en ondersteunen veranderingen in academische cultuur.

Contactpersoon

Tjitske Holtrop

Dr. Tjitske Holtrop

Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER)

Het Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden onderzoekt welke kennis, vaardigheden en houding zorgprofessionals nodig hebben in de veranderende zorgomgeving. De focus ligt op persoonsgerichte zorg en duurzame inzetbaarheid. Onderzoeksgroepen zijn:

 • Antroposofische Gezondheidszorg
 • Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg
 • Verpleegkundig Leiderschap
 • Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg

Contactpersoon

Kenniscentrum Samen Redzaam

Het Kenniscentrum Samen Redzaam van de faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie van Hogeschool Leiden richt zich op het versterken van het sociaal domein via praktijkgericht onderzoek. Dit helpt professionals om mensen beter te begeleiden in een complexe samenleving. Lectoren dragen bij aan verbeteringen in het sociale domein die de participatie van mensen in de maatschappij bevorderen. Het onderzoek vindt plaats binnen vijf onderzoeksgroepen:

 • Aanpak Jeugdcriminaliteit
 • lvb en risicovol gedrag
 • Ouderschap en Jeugd in Ontwikkeling
 • Sociale Innovatie
 • Waarde(n)volle zorg

Contactpersoon

Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB)

Het LCAB, het kenniscentrum van de faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden, doet praktijkgericht onderzoek naar vraagstukken binnen de thema’s biodiversiteit en gezondheid. Het centrum beschikt over kennis en apparatuur en ontwikkelt nieuwe meettoepassingen en technologieën. Onderzoeksgroepen van het LCAB die zich op onder meer het thema gezondheid richten zijn:

 • Bio-informatica
 • Foodlab
 • Genome-based Health
 • Metabolomics
 • Metagenomics
 • Toegepaste Genomische Microbiologie

Contact

Ga naar de inhoud